ДО ВІДОМА АВТОРІВ


Журнал «Наука. Релігія. Суспільство» внесений ВАК України до переліку фахових видань з філософських та історичних наук і призначений для публікацій найбільш значних наукових і практичних результатів, винаходів і досліджень.
До редакції журналу потрібно надавати такі документи:
 1. Супроводжувальний лист організації.
 2. Рецензію фахівця сторонньої організації.
 3. Статтю, надруковану згідно з умовами щодо оформлення матеріалів.
 4. Відомості про автора(-ів) (ПІБ, наукові ступені та звання, місце роботи, посада та адреса організації, адреса проживання, телефон, факс, електронна пошта тощо).
 5. Файл статті й анотації на дискеті 3,5".

Вимоги щодо оформлення матеріалів

 1. Статтю необхідно оформити відповідно до вимог і рекомендацій «Бюлетеня ВАК України» № 1, 2003. Текст статті повинен викладатися лаконічно, зрозуміло й відповідати структурній схемі: короткий літературний огляд проблеми, що розглядається; мета дослідження; актуальність і чіткість постановки задачі; методи її вирішення й отримані результати; висновки про наукову новизну та практичну доцільність результатів з указанням їх прикладного значення. Обсяг статті не має перевищувати 8 – 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, графіки (не більше трьох) та список літератури. На початку статті обов’язково потрібно вказати індекс УДК.
 2. ПІБ автора(-ів), назву статті необхідно подати українською, російською й англійською мовами.
 3. Анотація (близько 500 друкованих знаків) повинна бути подана українською, російською й англійською мовами. Анотація включає характеристику досліджуваної проблеми, мету роботи й конкретну інформацію про отримані результати.
 4. Стаття й анотації подаються у двох примірниках (односторонній друк) на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Один примірник має бути підписаний автором.
 5. Використана література наводиться загальним списком наприкінці статті за порядком її згадування в тексті (у квадратних дужках) мовою оригіналу, відповідно до форми 23 «Бюлетеня ВАК України» № 3, 2008 або ГОСТ 7.1: 2006.
 6. Стаття має бути підготовлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word у стилі Normal.
 7. Шрифт – бажано Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал – 1,5 пт, відступ – 1,25 см. Параметри берегів сторінки: верхній – 4 см, нижній – 3 см, лівий – 3 см, правий – 2 см.
 8. Таблиці, рисунки та графіки слід розташувати у відповідному місці; рисунки, зроблені у Microsoft Word, попередньо слід згрупувати.

Робота редакції з авторами

 1. Матеріали можуть бути надіслані електронною поштою з подальшим дублюванням на папері в одному примірнику. Адреса редакції: edoffice@iai.dn.ua, тел.: (062) 337-01-70.
 2. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди з автором(-ами).
 3. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія.
 4. Рукопис, який надійшов до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєструється і не розглядається, а повертається автору(-ам) для доопрацювання.
 5. Якщо автор(-и) не має(-ють) можливості виконати усі вимоги щодо оформлення статей, допускається подання матеріалу у вільній формі за умови додаткової оплати робіт, пов’язаних з набором.

Редакція


Скачати шаблон статті