відділ редакцiйно-видавничий

[ праці ] [ публикації ] [ склад ]

Навчальнi посiбники та монографiї


1. Ющенко Є.Л., Суржко С.В., Цейтлин Г.О., Шевченко А.I.
Алгоритмiчнi алгебри.
Київ, 1997.

У запропонованому посiбнику викладенi математичнi та прикладнi аспекти теорiї систем алгоритмiчних алгебр (САА). Надано iнтерпретацiю алгоритмiчних алгебр у термiнах класичної математики. Розглянуто метод багаторiвневого структурного проектування програм i його iнструментарiй, що базується на теорiї САА i застосовується пiд час рiшення задач теоретичного, системного i прикладного програмування.

Посiбник призначений для студентiв i аспiрантiв унiверситетiв i вузiв, що спецiалiзуються в областi обчислювальної технiки. Вiн також буде корисним математикам, програмiстам та iнженерам, що працюють у цiй галузi, студентам i фахiвцям iз прикладних питань алгебри, дискретної математики, теорiї програмування й проектування високопродуктивних обчислювальних систем.

2. Васильєв В.I., Шевченко А.I.
Штучний iнтелект: навчання розпiзнаванню образiв.
Донецьк, 1998.

У роботi викладена iсторiя навчання розпiзнаванню образiв та її сучасне розумiння. Книга написана доступною мовою.

Вона призначена для вчених, що працюють у близьких галузях науки i прагнуть розширити свiй кругозiр, а також для всiх тих, кого цiкавлять проблеми штучного iнтелекту.

3. Шевченко А.I.
Християнство - iсторична закономiрнiсть.
Донецьк, 1998.

У книзi узагальнено досвiд семiнарських занять i лекцiй за курсом "Науковi основи християнства", що читаються автором на факультетi релiгiєзнавства. У доступнiй розповiднiй формi i сучасною мовою описанi деякi подiї поступальної еволюцiї людства. Розпочато спробу розглянути легенди та притчi, створенi протягом декiлькох тисячолiть i переданi нам в основному джерелi християнства - Бiблiї.

Книга призначена, насамперед, для студентiв вищих навчальних закладiв, що навчаються на факультетах релiгiєзнавства, теологiї, теософiї, але може бути з iнтересом прочитана бiльш широким колом читачiв.

4. Бєлозерський Л.О.
Основи побудови систем розпiзнавання образiв.
Донецьк, 1998.

Цей навчальний посiбник є першою частиною курсу "Основи побудови систем розпiзнавання образiв", який викладається студентам спецiальностi "Програмне забезпечення обчислювальної технiки й автоматизованi системи управлiння" у VI-VII семестрах навчання в Донецькому державному iнститутi штучного iнтелекту.

5. Шевченко А.I., Мiненко O.С.
Математика. Навчальний посiбник для технiчних вузiв.
CD-ROM. - Донецьк, 1999.

Цей електроний пiдручник допоможе Вам вивчити вищу математику за допомогою персонального комп'ютера. Змiст пiдручника вiдповiдає лекцiйному курсу математичного аналiзу, що вивчається у вищiй школi.

    Пiдручник мiстить наступнi роздiли:
  • диференцiальне обчислювання;
  • iнтегральне обчислювання;
  • векторна алгебра;
  • звичайнi диференцiальнi рiвняння.

Мультимедiа-технологiя дозволить Вам по-новому подивитися на свiт вищої математики. Матерiал, який Ви бажаєте вивчити, прекрасно iлюстровано розрахунковими графiками, вiдеофрагментами, звуковими коментарями. Кожний роздiл мiстить теоретичну частину, мультимедiа-приклади вирiшення задач i розвинену систему пiдказок.6. Шевченко А.I.
Основи християнства: шлях до iстини. Навчальний посiбник.
Д.: ДонДIШI, 2000.

У навчальному посiбнику "Основи християнства: шлях до iстини" узагальнено досвiд семiнарських занять i лекцiй курсу "Науковi основи християнства", що автор читає студентам факультету релiгiєзнавства.

У доступнiй, розповiднiй формi та сучасною мовою описанi деякi подiї, що вiдбувались у поступальнiй еволюцiї людства. Зроблено спробу у легендах та притчах, записаних протягом декiлькох тисячолiть, розглянути iнформацiю, передану нам в основному джерелi християнства - Бiблiї. Книга призначена для студентiв, якi навчаються на факультетах релiгiєзнавства, теологiї, теософiї, але також може бути цiкавою бiльш широкому колу читачiв.

7. Чернiй В.I., Шевченко А.I., Городник Г.А.
Головний мозок при термiнальному станi.
Донецьк: Наука i освiта, 2000.

У монографiї українських учених проаналiзовано результати дослiджень, що проводилися авторами протягом декiлькох рокiв на рiзноманiтному фактичному матерiалi. Дослiдження стосуються процесiв i змiн, якi вiдбуваються в головному мозку людини пiд час критичних або термiнальних станiв.

8. Васильєв В.I., Шевченко А.I.
Формування та розпiзнавання образiв.
Донецьк: ДонДIШI, 2000.

У монографiї українських учених представлено науковий пошук вирiшення проблеми створення штучного iнтелекту, зокрема навчання розпiзнаванню образiв (обучение распознаванию образов), та новi дослiдження щодо теорiї редукцiї.

Автори стверджують, що не всi практичнi завдання пiддаються точному математичному опису. У зв'язку з цим пiдготовлено передумови створення моделi, здатної наслiдувати дiї тих, хто без будь-якої математики вирiшує завдання, використовуючи при цьому накопичений досвiд i iнтелектуальнi програми. Для спецiалiстiв в областi штучного iнтелекту та студентiв старших курсiв вiдповiдних спецiальностей вузiв.

9. Шевченко А., Каменецький М., Первак М.
3D-Анатомiя.
CD-ROM. - Донецьк, 2001.

Мультимедiйна програма 3D-Анатомiя дозволить Вам вивчити структуру людського тiла. Ви побачите багато захоплюючих речей, якi мало хто бачив до Вас. Справжнi фотографiї та вiдеоматерiали розкажуть Вам про фiзiологiю людини й функцiї її органiзму. Програма є зрозумiлою i простою в користуваннi.

10. Шевченко А.I., Сергiєнко I.В.
Iнформатика в Українi. Навчальний посiбник для технiчних вузiв.
CD-ROM. - Донецьк, 2001.

У цiй роботi йдеться про основнi працi з iнформатики, виконанi фахiвцями iнституту кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України та Донецьким державним iнститутом штучного iнтелекту. Основна увага придiляється працям, що вплинули на розвиток фундаментальних дослiджень у данiй галузi знань i на практичнi розробки, пов'язанi зi створенням засобiв обчислювальної технiки, систем математичного забезпечення, засобiв керування процесами опрацювання даних, систем автоматизованого керування складними виробництвами та технологiями. Для початкiвцiв є роздiли, присвяченi опису внутрiшньої структури сучасного комп'ютера.

11. Сальников I.С.
Сонети кола. Вiршованi тексти.
Донецьк: IПШI, "Наука i освiта", 2002. (Пiд псевдонiмом Кареок).

"Сонети кола" - перше видання вiршованих текстiв донецького дослiдника I.С. Сальникова, який експериментує в областi поетичної творчостi, - iлюстрацiя експериментально-аналiтичної поезiї.

Опублiкованi 14 текстiв-сонетiв об'єднуються в одне цiле певною спiльною iдеєю вiчно повторюваного Початку - Кола руху думок, почуттiв i бажань людини, яка глибоко страждає в розлуцi серед природи, що перiодично вмирає та знову воскресає.

Визначальними поетичними засобами "Сонетiв Кола" є животворнi образи Самотнього Закоханого Стрiльця та Прекрасної Олени - Водолiя в їхньому пристрасному прагненнi до возз'єднання.

Видання мiстить цiкавi для читача науковi коментарi, авторськi примiтки i додатки, у тому числi додається Вiчний гороскоп.

12. Шевченко А.І.
Актуальні проблеми теорії штучного інтелекту.
Київ: ІПШІ “Наука і освіта”, 2003.

У монографії розглянуто загальну концепцію створення систем штучного інтелекту й можливості побудови обчислюваль­них систем з імовірнісними алгоритмами перетворення інформації з використанням сучасного математичного апарату систем масового обслуговування.

У розгорнутій передмові до монографії автор викладає проблематику систем штучного інтелекту в ретроспективному та перспективному аспектах розгляду.

Монографія призначена для спеціалістів-теоретиків обчис­лювальних систем і систем штучного інтелекту. Може бути корисною для студентів старших курсів і аспірантів відповідних спеціальностей.


Copyright ©   1995-2022; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.