Інститут проблем штучного інтелекту


[ продукцiя ] [ видання ]

Інститут проблем штучного інтелекту заснований у 1991 році на базі спеціального конструкторського бюро "Інтелект". Організаційно він підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Постановою Кабінету Міністрів України (від 29.05.1997, No.526) "Про удосконалювання структури вищих і професійно-технічних навчальних закладів" на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту був створений вищий навчальний заклад - Донецький державний інститут штучного інтелекту. Для організації багатоступеневого навчального процесу та виявлення найталановитіших абітурієнтів було засновано два ліцеї "Інтелект" (м. Донецьк і м. Дружківка). До складу інституту включено професійно-технічне училище як структурний підрозділ. Новим етапом у розвитку науково-дослідного інституту стала Постанова Президії Національної академії наук України (від 01.11.2001, No.272), в якій був відзначений високий рівень фундаментальних та прикладних досліджень у галузі штучного інтелекту, в розробці, створенні й тиражуванні нових комп'ютерних технологій програмного забезпечення навчального характеру. Президія НАН України постановила включити Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України до переліку установ Відділення інформатики НАНУ, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються Національній академії наук України.

На цей час в інституті фундаментально-теоретичними та прикладними дослідженнями в галузі штучного інтелекту займаються понад 340 співробітників. Наукові дослідження поєднуються з навчальним процесом. Функціонально інститут пов'язаний з іншими навчальними й науково-дослідними інститутами України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Організаційна структура інституту визначається характером та тематикою науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт і щороку зазнає значних змін. Наукова діяльність інституту фінансується з різних джерел: за рахунок державного бюджету відповідно до основних перспективних напрямків розвитку науки; за рахунок коштів, отриманих від продажу систем штучного інтелекту, комп'ютерних програм, електронних підручників, проведення фоноскопічних експертиз для силових структур, а також від продажу монографій, підручників і журналів, що видаються у видавництві "Наука і освіта" нашого інституту.

Oсновними напрямками наукової дiяльностi iнституту є:

 • створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління;
 • дослідно-конструкторські розробки;
 • створення робототехнiчних систем i комп'ютерiв нової генерацiї;
 • вирiшення загальнотеоретичних i прикладних проблем штучного iнтелекту;
 • комп'ютерна обробка i розпiзнавання мовних i зорових образiв;
 • створення природномовних iнтерфейсiв сучасних комп'ютерiв та розпізнавання мовних образів;
 • впровадження елементiв штучного iнтелекту при створеннi iнтелектуальних роботiв;
 • впровадження сучасних комп'ютерних технологiй:
  • до медико-бiологiчних дослiджень функцiональних можливостей людського мозку;
  • до сфери освiти: створення iнтелектуальних iнформацiйно-навчальних систем i розробка комп'ютерних пiдручникiв та навчальних посiбникiв;
  • до сфери психофiзiологiчних дослiджень iнтелектуальної дiяльностi людини: розробка тестiв для визначення загального рiвня й кiлькiсної оцiнки iнтелекту.

Сьогодні в iнститутi iнтенсивно ведуться розробки комп'ютерiв нового поколiння з розвинутим iнтелектуальним iнтерфейсом та інтелектуально-механічних роботiв цiльового призначення.

Інститут щорічно бере участь у тендерних торгах, що проводять Міністерство промислової політики України, Міністерство освіти і науки України (а також інші міністерства та відомства) на визначення виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Роботи здійснюються відповідно до Державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер" на 2000-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України No.1562 від 08.11.2000 р. У 2000 році інститут виграв тендер на виконання проектів за темами:

 • (Д 24) "Система виявлення людського обличчя у візуальному зображенні";
 • (Д 16) "Розроблення елементів голосового перекладача з англійської на українську та з української на англійську мови з використанням комп'ютерних засобів";
 • (Д 1) "Розробка теоретико-методологічних засад створення образного комп'ютера".

11 грудня 2003 року Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (Держстандарт України) було видано наступнi сертифiкати: Сертифiкат вiдповiдностi ЖА № 078461, № UA1.092.110206-03 для педагогiчного програмного засобу "Електронний навчальний посiбник "Мiфи народiв свiту"" версiї 1.0.0 та Сертифiкат вiдповiдностi ЖА № 078464, № UA1.092.110207-03 для педагогiчного програмного засобу "Електронний навчальний посiбник "Бiологiя 8-9. Людина"" версiї 1.0.0.

Інститут має стенд на постiйно дiючiй виставцi "Україна сьогоднi" у Нацiональному виставковому центрi України. У різний час на виставках експонувались новi цiкавi роботи, серед яких:

 1. Науковi та програмно-технiчнi розробки з розпiзнавання мовлення та зображень:
  • комп'ютерна система обробки й розпiзнавання зображень;
  • комп'ютерний телефон iз голосовим номеронабирачем;
  • комп'ютерна система фоноскопiчної iдентифiкацiї людини за її голосом.
 2. Мiнi-АТС з електронним диспетчером.
 3. Інфрачервоний активний датчик руху як засiб охоронної та пожежної сигналiзацiї.
 4. Комп'ютерна система для визначення шкiдливих випромiнювань комп'ютерiв.
 5. Комп'ютерний тест для визначення загального рiвня iнтелекту.
 6. Мультимедiйні навчальнi програми:
  • "Мультимедiа-математика" - пiдручник з вищої математики;
  • "English for children" - навчальна програма для дiтей вiд 3 до 7 рокiв;
  • "Анатомiя комп'ютера" - програмний продукт для вивчення структури i функцiонування комп'ютера;
  • "Математичнi iгри для молодших школярiв" - навчальна програма;
  • "Таблиця множення" - iгрова навчальна програма для дiтей;
  • "Мiфи народiв свiту" - програмний продукт про мiфи та мiфологiю;
  • "Енциклопедiя катастроф" - електронний каталог свiтових катастроф;
  • "Навколо свiту за 80 днiв" - навчальна програма з географiї;
  • "Терра iнкогнiта" - мультимедiа-програма для вiдпочинку та розваги;
  • "3D-анатомія" - мультимедійна програма про фізіологію людини, структуру її тіла та функції її органів;
  • "Streetball" - гра в баскетбол, учасником якої є сам гравець, а не керований ним персонаж;
  • "Voice Equation" - програма, що дозволяє здійснювати набір математичних формул за допомогою голосу без використання клавіатури й миші;
  • "Інформатика в Україні" - підручник з інформатики.

Інститут пропонує усім зацікавленим фахівцям співробітництво за наступними напрямками:
 • комп'ютерна обробка зображень;
 • розпiзнавання мовної iнформацiї;
 • комп'ютерна фоноскопiчна iдентифiкацiя;
 • комп'ютерна верифiкацiя диктора;
 • теорія і алгоритми взаємного градуювання вимірювальних каналів багатоканальних систем;
 • шкiдливе випромiнювання кoмп'ютepiв;
 • теоретичнi основи мaшинoкoмп'ютepiв;
 • комп'ютерне тестування iнтелекту;
 • оперативне комп'ютерне розпiзнавання;
 • комп'ютерний словесний портрет;
 • комп'ютерне розпiзнавання текстiв;
 • моделювання процесiв розумiння;
 • комп'ютерна експрес-iдентифiкацiя людини;
 • негативнi чинники iнтелекту;
 • динамiка вiзуальної iнформацiї;
 • комп'ютерна обробка стереозображень;
 • синтаксичнi коректори текстiв;
 • комп'ютерно-топологiчнi системи оптимiзацiї;
 • комп'ютернi системи запам'ятовування текстiв;
 • комп'ютерно-телевiзiйнi шоу-системи.

Рiшенням Мiжнародного семiнару "Комп'ютеризацiя природних мов" (КПМ) (м. Варна, Болгарiя, вересень 1999 р.) Україну включено до реалiзацiї Мiжнародного проекту "КПМ". Координатором науково-дослiдних робiт в Українi призначено Iнститут проблем штучного iнтелекту на чолi з його директором Анатолiєм Шевченком.

Донецькому державному iнституту штучного iнтелекту надано IV рiвень акредитацiї згiдно зi статусом вищого навчального закладу (сертифiкат про акредитацiю, вiдповiдно до рiшення ДАК вiд 23 грудня 2003 року, протокол № 48, пiдписаний мiнiстром освiти В.Г. Кременем).

18 лютого 2004 р. спецiальна статистична служба США повiдомила про продаж мiльйонного диска, створеного вченими ДонДIШI, - мультимедiйного посiбника "Англiйська i нiмецька мова для дiтей". Серед країн, що купують розробленi iнститутом CD-посiбники, перше мiсце займає США, друге й третє - Нiмеччина та Росiя.

Інститут є постiйним учасником мiжнародних виставок і конференцій:

Qualification - 1994,1995
(Ганновер, Німеччина)
CeBIT - 1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009

(Ганновер, Німеччина).
. КDS - 1995,1997,1999
(Ялта, Крим)
'2001(Санкт-Петербург, Росiя),
'2003(Варна, Болгарiя)
. Експо - 1996,1997,1998,1999,2000
(Київ, Україна)
Медицина - 1995,1996,1997,1998
(Донецьк, Україна)
Укробраз - 1996,1998,1999,2000
(Київ, Україна)
. Бізнес та безпека - 1997,1998,1999,2000
(Київ, Україна)
. Iнформатизацiя управлiння - 1999
(Київ, Україна)
Iнформацiйно-пошуковi системи - 1999
(Київ, Україна)
Iнформацiйнi мережi - 1999
(Київ, Україна)
  Охорона, безпека, зв'язок - 1999
(Донецьк, Україна)
  Урочисті збори Донецького регіонального відділення Академії технологічних наук України - 1999
(Донецьк, Україна)
  Донбас-зв'язок - 1999
(Донецьк, Україна)
  Штучний інтелект - 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011.2012

(Кацивелі, Крим, Україна; Геленджик, Росія)
  EnterEX - 2000,2001
(Київ, Україна)
  Донецьк - 2000,2001,2002,2003,2004
(Донецьк, Україна)
  Співдружність - 2000
(Донецьк, Україна)
  Міжнародний симпозіум з питань оптимізації обчислень - 2001,2003
(Кацивелі, Крим, Україна)
  Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості - 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011,2012

(Донецьк, Україна)
  10 років СНД: потенціал взаємодії '2001
(ВДНГ, Москва, Росія)
  Книжкова справа Донбасу - 2001
(Донецьк, Україна)
  ХIII Мiжнародна конференцiя iнституту релiгiєзнавства Музею iсторiї релiгiї - '2001,'2003
(Львiв, Україна)
  Україна. Десять років незалежності
(Київ, Україна)
  Людина і християнський світогляд - 2001,2004
(Ялта, Крим, Україна)
  Виставка, присвячена
35-рiччю Київського району
м. Донецьк
- 2002

(Донецьк, Україна)
  Пекiнський тиждень високих технологiй - 2002
(Пекiн, КНР)
  2002: Рiк України в Росiйськiй Федерацiї
(Москва, Росiя)
  Iнтелектуалiзацiя обробки iнформацiї - 2002
(Симферополь, Крим, Україна)
  Прозорiсть i корупцiя в системi вищої освiти України - 2002
(Львiв, Україна)
  Автоматизоване робоче мiсце лiкаря - АРМ лiкаря  - 2002
(Днепропетровськ, Україна)
  Науково-практична конференцiя "Духовне виховання та здоровий спосiб життя - основа вiдродження України" -  2003
(Севастополь, Україна)
  Науково-практична конференцiя "Про науковий супровiд виконання комплексної програми подальшого розвитку iнфраструктури i забезпечення господарської дiяльностi на о. Змiїний i континентальному шельфi"  - 2003
(Київ, Україна)
  IV Мiжнародний форум "Свiт високих технологiй"  - 2003
(Одеса, Україна)
  Науково-методична конференцiя "Фiзичне виховання - здоров'я студентiв" - 2003,2005,2007
(Донецьк, Україна)
  Регiональний фестиваль преси та книги - 2003
(Донецьк, Україна)
  Мiжнародна конференцiя "Iнформацiйнi технологiї в соцiологiї, економiцi, освiтi та бiзнесi" -  2001,2003,2004
(Ялта-Гурзуф, Крим, Україна)
  II Міжнародна конференція "Місто, регіон, держава" - 2003
(Донецьк, Україна)
  ІІ Мiжнародна конференцiя "Науково-технічний розвиток: економіка, технологiї, управління" -  2001,2003
(Київ, Україна)
  Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми ефективності функціонування підприємств у сучасних умовах" - 2003 (Севастополь, Україна)   ІІ Всеукраїнська конференцiя з фінансового аналізу - 2003
(Львів, Україна)
  ICTA - 2003
(Харків, Україна)
  "Крок у майбутнє" - 2003
(Київ, Україна)
  III Мiжнародна науково-практична конференцiя "Свiт молодi - молодь свiту"  - 2003
(Вiнниця, Україна)
  Щорiчна Мiжнародна науково-практична конференцiя "Днi науки - 2002"
(Київ, Україна)
  Мiжвузiвська обласна науково-практична конференцiя "Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистостi"  - 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
(Донецьк, Україна)
  Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Науково-педагогiчна iнтелiгенцiя України: iсторiя i сьогодення"  - 2003
(Донецьк, Україна)
  Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих учених  - 2003
(Севастополь, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Цiннiснi прiоритети освiти ХХI ст."  - 2003
(Донецьк, Україна)
 
  Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Соцiально-економiчний розвиток регiонiв України: iсторiя та сучаснiсть" - 2001
(Донецьк, Україна)
  Обласна студентська науково-практична конференцiя "Демократiя минула й сучасна: випробування часом" - 2001
(Донецьк, Україна)
  Всеукраїнська студентська науково-практична конференцiя "Цивiлiзацiя любовi чи цивiлiзацiя насильства" - 2002
(Львiв, Україна)
  Всеукраїнська науково-методична конференцiя "Релiгiєзнавство як навчальна дисциплiна: теоретико-методологiчнi та методичнi основи викладання у вищiй школi" - 2002
(Тернопiль, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Цiнностi християнської культури як фактор морально-етичного формування особистостi" - 2002
(Київ, Україна)
  VI Всеукраїнський семiнар творчої молодi - 2000,2001,2002
(Київ, Україна)
 
  Мiжнародний семiнар творчої молодi - 2000
(Гданськ, Польща)
  Всеукраїнська молодiжна науково-практична конференцiя "Християнство на межi тисячолiть"  - 2001
(Київ, Україна)
  Всеукраїнська наукова конференцiя "Феномен сучасної релегiйностi - богословсько-фiлософський, соцiологiчний та правовий аспекти" - 2001, 2002, 2003
(Львiв, Україна)
  Обласна студентська науково-практична конференцiя - 2001
(Донецьк, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Духовна i соцiально значуща дiяльнiсть церков i релiгiйних органiзацiй у свiтi i в Українi" - 2004
(Донецьк, Україна)
  II Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Економіка підприємства: проблеми теорії і практики" - 2004
(Дніпропетровськ, Україна)
  VI Всеукраїнська науково-технiчна конференцiя "Нейроiнформатика-2004"
(Москва, Росiя)
  Мiжнародна наукова конференцiя "Актуальнi проблеми фiлософських полiтологiчних i релiгiєзнавчих дослiджень" (До 170-рiччя фiлософського факультету Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Шевченка) - 2004
(Київ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Християнська археологiя" - 2001
(Севастополь, Україна)
  Мiжнародна науково-теоретична конференцiя "Переяславська Рада 1654 року: iсторичне значення та полiтичнi наслiдки" - 2004
(Переяслав-Хмельницький, Україна)
  Освiта та кар'єра - абiтурiєнт 2005,2007
(Київ, Україна)
  Науково-практична конференцiя "Україна в системi духовних економiчних та полiтичних координат глобалiзованого свiту" - 2005
(Київ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Проблеми i перспективи розвитку козацтва в сучасних умовах" - 2005
(Запорiжжя, Україна)
  I Мiжнародна науково-практична конференцiя "Толерантнiсть i духовнiсть в українському суспiльствi й сучасне розумiння проблеми антисемiтизму й ксенофобiї" - 2005
(Донецьк, Україна)
  IV Всеукраїнська конференцiя молодих науковцiв "Iнформацiйнi технологiї в освiтi, науцi i технiцi" - 2004
(Черкаси, Україна)
  Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї" - 2005
(Київ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Тенденцiї i пропорцiї розвитку України" - 2005
(Київ, Україна)
  IV Мiжнародна науково-практична конференцiя "Конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки в умовах глобалiзацiї: проблеми й шляхи її пiдвищення" - 2005
(Донецьк, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Розвиток економiки в трансформацiйний перiод: глобальний та нацiональний аспекти" - 2005
(Запорiжжя, Україна)
  Конференцiя "Iнформацiйнi системи й технологiї в економiцi" - 2005
(Київ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична вiдео-iнтернет конференцiя "Наука й iнновацiї 2005"
(Днiпропетровськ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Науковий потенцiал свiту-2005"
(Днiпропетровськ, Україна)
  V Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Фiнансово-економiчнi проблеми розвитку регiонiв України" - 2005
(Днiпропетровськ, Україна)
  Всеукраїнська науково-практична конференцiя молодих вчених "Сучаснi проблеми соцiально-економiчного розвитку країни" - 2005
(Днiпропетровськ, Україна)
  Мiжнародна науково-практична конференцiя "Сучасний стан i проблеми розвитку пiдприємництва в регiонi"
(Жовтi Води, Україна)
  Мiжнародна наукова конференцiя "Днi науки фiлософського факультету - 2005"
(Київ, Україна)
  Регiональна книжкова виставка-ярмарок (Донецьк, Україна)-2006,2007
 
  
  
Публикацiї спiвробiтникiв iнституту

Copyright ©   1995-2022; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.