Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.68: 007.5, 519.714.85

Визначення областей компетентності алгоритмів при невиконаній гіпотезі компактності

Гуров С.I. , Гранкін М.В., Фатхутдінов І.Н.

Існуючі методи синтезу керуючих систем меншою мірою задовольняють зростаючим сучасним вимогам. Першим кроком на шляху створення алгоритмів синтезу нового типу може бути розробка методів, які вказують за пред’’явленим описом схеми найкращих з наявних алгоритмів її синтезу. При цьому приходиться розв’’язувати задачу класифікації з невиконаною гіпотезою компактності, для чого застосований підхід, запропонований М. Бонгардом. Створена модельна програмна система показала принциповою можливість реалізації зазначеного підходу при створенні промислових САПР ВІС.


УДК 519.68: 007.5, 519.714.85

Определение областей компетентности алгоритмов при невыполненной гипотезе компактности

Гуров С.И. , Гранкин М.В., Фатхутдинов И.Н.

Существующие методы синтеза управляющих систем всё в меньшей степени удовлетворяют растущим современным требованиям. Первым шагом на пути создания алгоритмов синтеза нового типа может являться разработка методов, указывающих по предъявленному описанию схемы наилучший из имеющихся алгоритмов её синтеза. При этом приходится решать задачу классификации с невыполненной гипотезой компактности, для чего применен подход, предложенный М. Бонгардом. Созданная модельная программная система показала принципиальною возможность реализации указанного подхода при создании промышленных САПР БИС.


UDC 519.68: 007.5, 519.714.85

The Definition of the Areas of Competence of Algorithms in the Case of Unperformed Compactedness Hypothesis

Gurov S.I., Grankin М.V., Fathutdinov І.N.

Existing methods of synthesis of operating systems all to a lesser degree meet growing modern requirements. A first step on a way of creation of synthesis algorithms of new type could be the development of the methods specifying under the shown description of the scheme the best available algorithms of its synthesis. Thus it is necessary to solve a problem of classification with an outstanding hypothesis of compactness to what the approach offered in M. Bongard is applied. The created modelling program system has shown an opportunity of realization of the specified approach at creation industrial systems of VLSI CAD.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.