Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.7

Ефективні оцінки в алгоритмах обчислення оцінок

Іофіна Г.В.

У роботі розглянута задача віднесення об’’єкта до певних класів із заданого списку класів. Інформація про об’’єкти подається у вигляді набору значень метричних ознак. Задача розв’’язується за допомогою алгоритму обчислення оцінок (АОО). Для випадку, коли опорна множина являє собою хеммінгову кулю фіксованого радіуса, знаходяться ефективні оцінки підрахунку голосів. Також робиться узагальнення на випадок двох еталонних об’єктів, тобто порівняння виконується відразу з парою об’’єктів. Для більшої загальності беруться кулі різних радіусів.


УДК 519.7

Эффективные оценки в алгоритмах вычисления оценок

Иофина Г.В.

В работе рассматривается задача отнесения объекта к некоторым классам из заданного списка классов. Информация об объектах представляется в виде набора значений метрических признаков. Задача решается алгоритмом вычисления оценок (АВО). Для случая, когда опорное множество является хэмминговым шаром фиксированного радиуса, находятся эффективные оценки подсчета голосов. Также делается обобщение на случай двух эталонных объектов, то есть сравнение производится сразу с парой объектов. Для большей общности взяты шары разных радиусов.


UDC 519.7

Efficient Estimations in Algorithm of Estimation Counting

Iofina G.V.

The problem of the paper is an object classification. An object is being related to some of the classes from a particular list of classes. Information about classes is represented by a set of metrical features. The problem is solving with the AEC algorithm. When the based set is a Hemming ball with a fixed radius the efficient voice estimations are being found. The problem is also being solved in the case of two etalon objects. This means that the object is comparing with two samples at once. For more generosity, balls with different radii are taken.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.